Bakkanetjønn

Adkomst: Bakkane er et lite skogstjern som ligger på høyden vest for Ulfsbakk og syd for sportskapellet. Det finnes mange muligheter for å komme dit. Du går en blåmerket løype fra pumpehuset på Ulfsbakk. Fra furua ved Ulfsbakk gård følger du blåmerket løype på sørsiden av vannet. Du kan også finne vannet fra riksvei 302. Ta veien merket sportskapellet.

Historikk: Bakkanetjern er et næringsfattig skogstjern som har en naturlig lav pH på ca. 4,2-4,5. Vannets areal er på ca. 140 dekar. Bakkanetjern blir kalket for å nå en gunstig ph på 6,0. Vannet har største dyp på 14 meter og en gjennomsnittsdybde på 6 meter. De viktigste næringsdyra for fisken er: fjærmygg, døgnfluer, vårfluer og øyenstikkere. Vannet er ikke selvproduserende da det ikke finnes god nok gytebekk. All ørret blir satt ut av LFF. Kultiveringsarbeidet startet i 1991 da det ble skrevet kontrakt med grunneier. Sommeren 1992 ble vannet for første gang kalket med 3,6 tonn krittkalk og på høsten samme år ble de første 400 stk ensomrige og 100 stk tosomrige ørretene satt ut. Det ble satt ut fisk hvert år bortsett fra i 1995. Nå blir det stort sett satt ut fisk hvert andre  år avhengig av hva som er fisket opp. Vi tar hensyn til hva som blir innrapportert av fangst.

Adkomsten rundt vannet er relativ god. Det er myr i nord og sørenden som det kan fiskes fra og på midten av vannet finnes en steinknatte som gjør at man dekker midtre og nordre del av vannet. Det er skog helt ned til vannkanten mange steder så det er en fordel å kunne beherske rullekast for å få full glede av fluefisket.

Steinsvolltjern

Nordenden av Steinsvolltjønna

Adkomst: Fra Ringdal – Ta av fra E 18 mot Hedrum kirke, etter en kilometer er det sprengt en vei opp til venstre, parker langs sykkelstien og følg grusveien og ta første vei til venstre før bakken til Vardås. Følg fiskeskiltene og du bruker 10 –15 minutter inn til vannet.

Historikk: Steinvolltjern var det første vannet LFF fikk til disposisjon og det første vannet som ble kultivert. Dette arbeidet ble påbegynt i 1984. Kultiveringsprogrammet har vært å spre kalk og sette ut fisk i vannet. Det blir også fisket med ruser for å prøve å redusere bestanden av abbor i vannet.  Det er fisket ut 75 kilo  abbor fra 2013 til 2016.

Steinsvolltjern er ca. 12 dekar stort med middeldyp på 4 meter og største dybde på 6 meter. Rundt vannet er det blandingsskog og vannet er omgitt av flytetorv, men det er noe fast land på vestsiden under Vard. Innløpsbekken kommer fra nord og det har vært gjort mange forsøk på å få denne til å produsere fisk men pga ustabil vannføring gjennom hele sesongen har dette vært vanskelig. Det ble tidligere satt ut fisk i vannet hvert år, men fisken gyter nå på utløpsbekken så vannet er selvreproduserende. Steinvolltjern har en pH på 6,3., og det blir jevnlig kalket. Fiskebestanden består av abbor og ørret. Ørreten holder en fin kvalitet på rundt 300 gram. Insektsfaunaen inneholder fjærmygg, døgnfluer, vårfluer samt muddlerflue og stankelbein.

Hallingdalstjønna

Tett skog ned til vannkanten gir utfordringer

Adkomst: Hallingsdalsvann er et lite skogstjern lengst vest i Vestmarka. Adkomst er fra Vestmarkaveien så langt bilveien går mot Øvre Ono. Her kan det parkeres ved snuplassen. Følg så veien videre nordover til denne deler seg og ta inn til venstre. Her står fiskekortautomaten og infotavla. Følg så veien videre oppover til du kommer til grustaket og følg stien inn til venstre for dette og følg fiskemerkene helt til vannet.

Historikk: Det ble i 1987 skrevet kontrakt med Fritzøe skoger på Hallingsdalsvann og det umiddelbart satt i verk kultiveringstiltak. Vannet inneholdt da kun abbor og høsten 1988 ble vannet rotenonbehandlet. Senere på vinteren ble det for første gang kalket med 3,5 tonn kalk. Høsten 1989 ble de første ørretene satt ut og siden den gang er satt ut ca 2000 fisk. Sommeren 1991 ble vannet åpnet for fiske. Til sesongen 1992 var det laget 3 stk kastebrygger slik at tilkommeligheten ble bedret, en av disse er fjernet, en er restaurert og den siste skal repares. Vannet har vegetasjon helt ned til vannkanten og det er på noen steder vanskelig å fiske slik at disse kastebryggene er gode plasser å fiske fra. Hallingsdalsvannet er et næringsfattig skogsvann på ca. 20 dekar og det har en naturlig pH på ca 6. Vannet har største dyp på ca. 17 meter og en gjennomsnittsdybde på 9 meter. I 1990  ble det satt ut 200 brøyer i tillegg til ørret med tanke på at denne fisken kunne vokse fortere og gi opplevelse av stor fisk, men dette slo ikke til som forventet. Ørreten derimot holder en fin standard og snittvekt på 350 gram. Men det er fullt mulig å komme i kontakt med langt større fisker.

Øyvann

Øyvann rett etter isen er gått

Adkomst: Ta av fra riksvei 40 Lågendalsveien ved Hvåra bru hvor det er skiltet til Hvarnes. Rett over brua tar du til høyre og følger veien til du kommer til Hvarnes kirke. Fortsett videre ca 1 km, her er det skiltet til Majorstuen, her tar du til venstre og følger veien så langt den går. Du vil ende opp ved Hvarnesdammen og her skal du parkere. Her står felles infotavle for LFF og HJFF. Fiskekort kan kjøpes for begge foreningers vann. Ved å følge merket sti (med fisker) vil du komme ut på en traktorvei, ta til høyre og følg denne. Etter 100 meter får du Langevann på høyre side. Fortsett forbi og etter 500 meter er du framme ved Øyvann.

Historikk: Larvikmarkas Fluefiskerforening har disponert Øyvann siden 1988. Det er blitt kalket og satt ut fisk etter behov. Det er laget adkomstmuligheter ut til øya hvor det også er anlagt en rasteplass. Fiskekortautomaten står på østsiden av vannet og det finnes også en rasteplass til på østsiden. Øyvann er lett å fiske på syd, øst og nordsiden. På vestsiden står skogen helt ned til vannet og skaper vanskeligheter for fluefiskeren. Syd, øst og nordsiden består av relativt bløt myr, mens vestsiden er fast land. Det er en fin bestand av ørret i vannet men det er også mye abbor. Det fiskes med teiner i vannet for å redusere abborstammen.

Åsvann

Adkomst: Adkomst er enklest opp fra bilveien mellom Heigård og Bølevann i Kodal. Man følger en bratt skogsvei helt opp til vannet. Veien er stengt nede ved hovedveien så man er avhengig av å bruke beina. På toppen er det i godt vær fin sikt nordøstover i Vestfold.

Historikk: Åsvann ligger i Hvarnes og er det høyest beliggende vannet vi disponerer i Vestfold. Det er også det høyest beliggende vannet i Svartåa-vassdraget. Åsvann er 35 dekar stort. Vannet er omkranset av glissen skog og noe torv. Det er også store partier med fast grunn helt ned til vannkanten. Det er ryddet en del fiskeplasser rundt vannet. Vannet har en del gruntområder, men også dypere partier ned til 12 meter. Gjennomsnittsdybden er 6 meter. Vannet ble rotenonbehandlet i 1967. I vannet finnes en middels bestand av ørret og veksten er god. Det er ingen andre fiskeslag i vannet. Fluer som fungerer: Streaking Caddis, Muddler, Montana, Palmerfluer, Black Gnat og andre små myggimitasjoner.