FROM THE BLOG

Saksliste til årsmøtet 15. mars

Saksliste for årsmøte 15. mars 2019:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[1]
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta foreningens budsjett.
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan.[2]
 10. Foreta følgende valg:[3]
 11. a) Leder (velges for ett år av gangen)
 12. b) Kasserer, 2 styremedlem og 1 varamedlem (velges for to år av gangen)
 13. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 14. d)
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 16. f) Valgkomité med leder og to medlemmer.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[2] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

Saksliste Årsmøte Larvikmarkas Fluefiskerforening 15 mars 2019