FROM THE BLOG

LFFs årsmøte – her er sakslisten

Saksliste, årsmøte Larvikmarkas Fluefiskerforening 17/3-2017

1. Godkjenne de stemmeberettigete
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker (1)
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (2)
10. Foreta følgende valg (3)

  1. a)  Leder (velges for ett år av gangen) og nestleder (velges for to år av gangen)
  2. b)  5 styremedlem og 1 varamedlem (4) (velges for to år av gangen)
  3. c)  Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. d)  To revisorer (5)
  5. e)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. f)  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

    Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

—-

(1) Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
(2) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
(3) Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.
(4) Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
(5) Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»